Aktualita

Podmienky Zelenej domácnostiam motivujú bytové domy vykonať úsporné opatrenia

V novom projekte Zelená domácnostiam sa podpora pre bytové domy rozšírila na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu. Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku v bytových domoch rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove.

V projekte Zelená domácnostiam budú môcť bytové domy požiadať nielen o poukážky na slnečné kolektory a kotly na biomasu, ale aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely. Výška podpory je naďalej závislá od inštalovaného výkonu zariadení. Pre každé zariadenie je stanovená sadzba na inštalovaný kW s obmedzením pre maximálny výkon na byt v bytovom dome. V prípade bytových domov je však podporovaný výkon limitovaný aj ďalšími požiadavkami, ktoré sú uvedené v aktualizovaných podmienkach podpory, ktoré SIEA zverejnila 30. januára 2024.

„Cieľom Programu Slovensko, z ktorého je projekt Zelená domácnostiam financovaný, nie je len zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zohľadňovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti. Preto je možné v bytových domoch poukážkami podporiť len taký inštalovaný výkon zariadení, ktorý pokrýva spotrebu energie zodpovedajúcu stavu po vykonaní úsporných opatrení. Tým motivujeme bytové domy, aby znížili vlastnú spotrebu ešte pred inštaláciou zariadení,“ zdôraznil riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Michal Ilovič.

Na dodržiavanie princípu prvoradosti energetickej efektívnosti v projekte slúži energetický audit, ktorý vždy bol pre bytové domy povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky. Úsporné opatrenia síce nemusia byť vykonané vopred, ale audítor má navrhnúť podporovaný výkon zariadenia na stav, ako keby boli zrealizované. Navrhne tak primerane nižší inštalovaný výkon a príspevok bude automaticky tiež nižší. Napríklad pri zariadeniach na výrobu tepla, ako sú kotly na biomasu či tepelné čerpadlá, bude rozhodujúca spotreba po zateplení a výmene okien. Ak budú zariadenia slúžiť na prípravu teplej vody, dôležitá môže byť izolácia rozvodov teplej vody. V prípade fotovoltických panelov sa budú tiež zohľadňovať možnosti úspor energie napríklad pri prevádzke výťahu, osvetlenia, prevádzke vlastnej kotolne alebo pri príprave teplej vody.

Predovšetkým s fotovoltickými inštaláciami súvisí nová zásadná podmienka, podľa ktorej musí energetický audit navrhnúť inštalovaný výkon tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome. Spôsob ani miesto využitia vyrobenej energie v bytovom dome nie sú v podmienkach obmedzené. Avšak energetické spoločenstvá ani energetické komunity, ktoré sú samostatnou právnickou osobou, prostredníctvom ktorej bude možné využívať vyrobenú energiu priamo v domácnostiach, nie sú oprávnenými žiadateľmi, pretože vykonávajú hospodársku činnosť a môžu konkurovať iným subjektom na trhu.

Základné podmienky podpory zostávajú v prípade bytových domov nezmenené. O poukážku môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastníci zastúpení správcom. Pomoc je určená iba pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu. Naďalej platí, že v bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Inštaláciu v bytových domoch, podobne ako pri rodinných domoch, musí vykonať oprávnený zhotoviteľ a inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr v termíne podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Detailné informácie o špecifických podmienkach pre bytové domy a náležitostiach energetického auditu odzneli na seminári, z ktorého je k dispozícii videozáznam.

Nový národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov. Domácnosti si už môžu nechať zariadenia inštalovať, ale aktuálne žiadosti o poukážku bude možné registrovať až v prvom štvrťroku 2024, kedy sa spustí nový informačný systém a začnú sa vydávať a preplácať poukážky.

Prečítajte si:

Najčastejšie otázky bytových domov v projekte Zelená domácnostiam

The post Podmienky Zelenej domácnostiam motivujú bytové domy vykonať úsporné opatrenia appeared first on Zelená domácnostiam.

späť hore